HOBAS Лаборатория за изпитване в съответствие с ISO/IEC 17025

HOBAS TechCenter във Витерсдорф, Австрия, е основната лаборатория за изпитване на групата HOBAS. В помещенията на TechCenter се провеждат продуктови тестове за съответствие с различни норми за всички организации HOBAS, както и за външни клиенти. Върху площ от 1 400 кв. м и при наличието на повече от 30 различни метода на тестване ние осигуряваме за нашите клиенти най-добрите решения.

От януари 2013 г. лабораторията е акредитирана по международния стандарт ISO/IEC 17025:2007 (Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране). Акредитацията на лабораторията е официално признание за компетентност и гарантира на клиентите надеждност на предлаганите услуги по тестване и измерване. Австрийското федерално министерство на икономиката извършва периодични проверки на HOBAS TechCenter за потвърждение на съответствието. Протоколите за изпитване за клиенти в рамките на обхвата на акредитацията се издават с официален символ на акредитация (виж лого в дясно).

Нормите за целите на акредитация на лабораторията (към края на 2015г.) са изброени в последващата таблица.

HOBAS TechCenter Обхват на акредитация

Норма Заглавие
ISO 1172 Усилени със стъклени влакна пластмаси - Препрег, формовъчни състави и ламинати - Определяне съдържанието на стъклотекстил и минерален пълнител - Методи с калциниране
ISO 7685 Пластмасови тръбопроводни системи - Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмасови (GRP) тръби - Определяне на първоначалната специфична коравина на пръстена
ISO 10466 Пластмасови тръбопроводни системи - Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмасови (GRP) тръби - Метод за изпитване и устойчивост на определени нива на първоначална деформация на пръстена
ISO 8513 (Метод A) Пластмасови тръбопроводни системи - Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмасови (GRP) тръби - Определяне на надлъжните якостни свойства на опън и разтегливост
ISO 8521 (Метод A, B, C, D) Пластмасови тръбопроводни системи - Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмасови (GRP) тръби - Метод за изпитване и определяне на първоначалната периферна здравина на стената на опън на единица дължина
ISO 10468 Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмасови (GRP) тръби - Определяне на дългосрочната специфична коравината на пръстена и изчисляване на коефициента на сцепление в мокра среда
ISO 10471 Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмасови (GRP) тръби - Метод за определяне чрез екстраполиране на дългосрочната сила на огъване и деформация на пръстена в мокра среда
EN 1447 Пластмасови тръбопроводни системи - Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмасови (GRP) тръби - Определяне дългосрочна устойчивост на вътрешно налягане
ISO 7509 Пластмасови тръбопроводни системи - Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмасови (GRP) тръби - Определяне на издръжливостта под въздействието на вътрешно хидростатично налягане
EN 1119 Пластмасови тръбопроводни системи - Съединения на усилени със стъклени влакна термореактивни пластмасови (GRP) тръби и свързващи части - Методи за изпитване на пропускливост и устойчивост на повреда на гъвкави и с ограничена подвижност съединения
ISO 8639 Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмасови (GRP) тръби и фитинги - Методи на изпитване за водоплътност и устойчивост от повреда на връзките (вътрешно налягане, ъглово отклонение, надлъжни движения на тръбата, деформации)
ISO 8533 Напорни и безнапорни пластмасови тръбопроводни системи за отводняване и канализация - Стъклопластови (GRP) системи, базирани на ненаситена полиестерна (UP) смола - Методи на изпитване и издръжливост на дизайна на връзките при хидравличен удар
ISO 7432 Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмасови (GRP) тръби и фитинги - Методи на изпитване и издръжливост на заключващи връзки с уплътнения при хидравличен удар
ISO 10952 Пластмасови тръбопроводни системи - Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмасови (GRP) тръби и фитинги - Определяне на устойчивостта в химическа среда на участък в деформирано състояние

Предимства на акредитацията по ISO/IEC 17025

Акредитацията по международния стандарт ISO/IEC 17025: 2007 е надежден индикатор за техническа компетенция. Някои от ключовите елементи и предимства са:

  • Международно признание: Акредитацията на лабораторията е официално признание за компетентност и гарантира на клиентите надеждност на предлаганите услуги по тестване и измерване. Признатата система за тестване е уверение, че предоставяните продукти и услуги са в съответствие с най-високите международни изисквания.
  • Съответствие със стандарта: Австрийското федерално министерство на икономиката, отговорен орган по акредитацията, извършва периодични проверки на HOBAS TechCenter.
  • Прозрачност: Информацията  за акредитацията е налична онлайн, в директорията с акредитирани лаборатории от акредитиращия орган.
  • Повторяемост и възпроизводимост: Систематично се извършват измервания и анализи и се оценява тяхната повторяемост и възпроизводимост.
  • Измерване и анализ на неопределеността: ISO/IEC 17025 изисква оценяване и отчитане на неопределеността на измерване. Тези изчисления предоставят на клиентите по-дълбоко и детайлно разбиране за резултатите от изпитване. Неопределеността на измерване може да се приеме и за инструмент за управление на риска.
  • Тестове за опитност (удостоверяващо изследване): Един начин за демонстриране на техническа компетентност е участие в задължителните междулабораторни тестове за опитност. По този начин качеството на резултатите може да бъде сравнено и оценено.
  • Доверие и конфиденциалност: Един от основните проблеми на акредитираните лаборатории е конфиденциалността на информацията за клиента. Лабораторията трябва да съхранява по сигурен начин цялата информация за клиента. ISO/IEC 17025 съдържа няколко клаузи, които описват съответните изисквания.
  • Високо ниво на квалификация и обучение: Техническите изисквания включват обучението и квалификацията на персонала. Плановете за обучение (и тяхната оценка) се провеждат и проверяват годишно.